รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยความเห็นชอบที่ประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 ไม่.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นชอบที่ประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาหารือและขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยข้างหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการเรียนขั้นต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการเกื้อหนุนการเรียนเอกชน (กช.) และสำนักงานเกื้อหนุนการศึกษานอกระบบและการเรียนตามอัธยาศัย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เนื่องจากว่าเหตุการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อช่องทางสำหรับการเรียนรู้และสิทธิของนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 พ.ค. 2564 ให้สถานศึกษา คุณครู และพนักงาน เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• คุณครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยไตร่ตรองตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ดี กระทรวงเล่าเรียนจะประเมินผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มากมาย สามารถจัดแจงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธรรมดาเป็นหลักเช่นเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564.