กกต.ประกาศแนวปฏิบัติ “หาเสียง” เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศแนวปฏิบัติ การหาเสียงเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

วันที่ 11 ต.ค. 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ เรื่อง การหาเสียงออกเสียง การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงออกเสียง สำหรับในการหาเสียงออกเสียงองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศมีใจความกล่าวว่า จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นด้วยในทางตามทางจัดการออกเสียงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดวันออกเสียงในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแถวทางปฏิบัติสำหรับในการออกเสียงฯ เพื่อการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังต่อไปนี้

1. ช่วงเวลาการหาเสียงออกเสียงของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงออกเสียง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงออกเสียง สามารถหาเสียงออกเสียงได้เมื่อวันที่ กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการออกเสียง อบต. เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 จวบจนกระทั่งเวลา 18.00 น. ก่อนวันออกเสียง (27 เดือนพฤศจิกายน64)

2. การจัดทำและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียง

2.1 ให้ผู้สมัครที่หวังจัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงหรือจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ประกาศ กว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร
แผ่นป้าย กว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร
2.2 เนื้อหาของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1) ผู้สมัครสามารถบอกชื่อ รูป เลขประจำผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ หลักการของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติความเป็นมาเฉพาะที่เกี่ยวกับเพศผู้สมัคร พร้อมบอกชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ของข้าหลวงประจำจังหวัดต้าง ผู้สร้าง จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียง

2) ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้เพื่อการหาเสียงออกเสียงจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น
และไม่ตรงกันข้ามมาตรา 34 ที่พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาแว่นแคว้นหรือประธานแว่นแคว้น พ.ศ.2562 และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแว่นแคว้นหรือประธานแว่นแคว้นในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้เพื่อการหาเสียงออกเสียงด้วยก็ได้

2.3 จำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงที่ผู้สมัครจัดทำได้

1) ประกาศ ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

2) แผ่นป้าย ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังต่อไปนี้ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงในแต่ละหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศระบุ

3. บทระบุลงอาญา

การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายสำหรับประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงจะปฏิบัติได้เฉพาะในสถานที่ และมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายระบุ

ถ้าหากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรืออีกทั้งจำอีกทั้งปรับ ตามมายี่ห้อ 132 ที่พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาแว่นแคว้นหรือประธานแว่นแคว้น พ.ศ.2562